شنبه, 26 اسفند 1396

 

قابل توجه كليه دانشجويان محترم

 

 

بدين وسيله به اطلاع مي رساند با توجه به درخواست تعدادي از دانشجويان مبني بر تمديد مهلت انتخاب واحد ، رياست محترم دانشگاه به منظور مساعدت به دانشجويان براي آخرين بار با تمديد انتخاب واحد در روز هاي سه شنبه  96/11/17 و چهار شنبه  96/11/18 موافقت نموده اند . اين مهلت غير قابل تمديد بوده و در صورت عدم اقدام به موقع ، دانشجوياني كه موفق به انتخاب واحد نشده باشند بايد مرخصي تحصيلي اخذ نمايند . ضمنا براي تمامي رشته ها ساعت شروع انتخاب واحد  8 صبح سه شنبه 96/11/17 و پايان آن ساعت 24 چهار شنبه 96/11/18 اعلام   مي گردد .

 

                                                                                                                                  اداره كل امور آموزشي و تحصيلات تكميلي

 

                                                                                                                                                            96/11/16

 

 

 

 

 

روز شمار نيمسال دوم97-96