شنبه, 29 مهر 1396
داوران و برگزار کنندگانه دومین دوره مسابقات اتوکاپ
خودروی تیم های شرکت کننده در دومین دوره مسابقات اتوکلپ
خودروها و اعضای تیم های شرکت کننده در دوره دوم مسابقات اتوکاپ
خودروها و اعضای تیم های شرکت کننده در دوره دوم مسابقات اتوکاپ
اختتامیه و اهدای جوایز دومین دوره مسابقات اتوکاپ
اعضای شرکت کننده در اولین دوره مسابقات اتوکاپ
لگو انجمن علمی مهندسی خودرو
بازدید علمی دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی خودرو از مرکز تحقیقات موتور تهران
کارگاه گروه مهندسی خودرو
دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامي مشهد