سه شنبه, 25 مرداد 1401

 

 

مهم‌ترین نرم‌افزارهای مورد استفاده در مهندسی مکانیک[ویرایش]

 

Catia (نرم‌افزار طراحی قطعات به‌صورت سه‌بعدی 3D CAD/CAM/CAE)

 

NX (Unigraphics) (نرم‌افزار طراحی قطعات به‌صورت سه‌بعدی 3D CAD/CAM/CAE)

 

Creo (Pro/Engineer) (نرم‌افزار طراحی قطعات به‌صورت سه‌بعدی 3D CAD/CAM/CAE)

 

SolidWorks (نرم‌افزار طراحی قطعات به‌صورت سه‌بعدی 3D CAD)

 

Autodesk inventor (نرم‌افزار طراحی قطعات به‌صورت سه‌بعدی 3D CAD)

 

Solid Edge (نرم‌افزار طراحی قطعات به‌صورت سه‌بعدی 3D CAD)

 

Microstation (نرم‌افزار طراحی قطعات به‌صورت دو بعدی 2D CAD)

 

Autodesk Autocad (نرم‌افزار طراحی به‌صورت دو بعدی 2D CAD)

 

Autodesk Autocad Mechanical (نرم‌افزار طراحی مکانیکی قطعات)

Autodesk Autocad MEP (نرم‌افزار ترسیم نقشه تأسیسات ساختمان)

Autodesk Autocad P&ID (نرم‌افزار ترسیم نقشه پایپینگ و ابزار دقیق)

 

Autodesk Autocad Plant (نرم‌افزار طراحی پلنت)

 

PowerShape (نرم‌افزار مدلسازی تولید قطعات CAD برای نرم‌افزار PowerMill)

 

PowerMill (نرم‌افزار تولید به کمک کامپیوتر CAM)

 

MasterCAM (نرم‌افزار تولید به کمک کامپیوتر CAM)

 

SurfCAM (نرم‌افزار تولید به کمک کامپیوتر CAM)

 

EdgeCAM (نرم‌افزار تولید به کمک کامپیوتر CAM)

 

SolidCAM (نرم‌افزار تولید به کمک کامپیوتر CAM)

 

ArtCAM (نرم‌افزار تولید به کمک کامپیوتر CAM)

 

Esprit (نرم‌افزار تولید به کمک کامپیوتر CAM)

 

FeatureCAM (نرم‌افزار تولید به کمک کامپیوتر CAM)

 

SmartCAM (نرم‌افزار تولید به کمک کامپیوتر CAM)

 

TopCAM (نرم‌افزار تولید به کمک کامپیوتر CAM)

 

TopSolid (نرم‌افزار مدلسازی تولید قطعات CAD برای نرم‌افزار TopCAM)

 

Ansys (نرم‌افزار تحلیل تنش به روش اجزاء محدود FEM)

 

Abaqus (نرم‌افزار تحلیل تنش به روش اجزاء محدود FEM)

 

Comsol Multiphysics (FEMLAB) (نرم‌افزار تحلیل تنش به روش اجزاء محدود FEM)

 

MSC Nastran (نرم‌افزار تحلیل تنش به روش اجزاء محدود FEM)

 

MSC Patran (نرم‌افزاری برای مدلسازی و ایجاد مدل هندسی برای نرم‌افزار Nastran)

 

Autodesk Simulation Mechanical (ALGOR) (نرم‌افزار تحلیل تنش به روش اجزاء محدود FEM)

 

ADINA (نرم‌افزار تحلیل تنش به روش اجزاء محدود FEM)

 

NISA (نرم‌افزار تحلیل تنش به روش اجزاء محدود FEM)

 

CosmosWorks (نرم‌افزار تحلیل تنش به روش اجزاء محدود FEM)

 

LMS Samcef (نرم‌افزار تحلیل تنش به روش اجزاء محدود FEM)

 

MSC Marc (نرم‌افزار تحلیل تنش به روش اجزاء محدود FEM)

 

++CSM (نرم‌افزار تحلیل تنش به روش اجزاء محدود FEM)

 

++CAA (نرم‌افزار شبیه‌سازی پدیده‌های آیروآکوستیکی)

 

MSC Actran (نرم‌افزار شبیه‌سازی پدیده‌های آکوستیکی)

 

MSC Sinda (نرم‌افزار حل مسائل حرارتی پیشرفته به روش اجزاء محدود FEM)

 

FEHT (نرم‌افزار حل مسائل حرارتی پیشرفته به روش اجزاء محدود FEM)

 

Fluent (نرم‌افزار تحلیل جریان سیال به روش دینامیک سیالات محاسباتی CFD)

 

Gambit (نرم‌افزاری برای مدلسازی و ایجاد مدل هندسی برای نرم‌افزار Fluent)

 

+STAR-CCM (نرم‌افزار تحلیل جریان سیال به روش دینامیک سیالات محاسباتی CFD)

 

++FLO (نرم‌افزار تحلیل جریان سیال به روش دینامیک سیالات محاسباتی CFD)

 

++CFD (نرم‌افزار تحلیل جریان سیال به روش دینامیک سیالات محاسباتی CFD)

 

FLOW-3D (نرم‌افزار تحلیل جریان سیال به روش دینامیک سیالات محاسباتی CFD)

 

OpenFoam (نرم‌افزار تحلیل جریان سیال به روش دینامیک سیالات محاسباتی CFD)

 

fidap (نرم‌افزار تحلیل جریان سیال به روش دینامیک سیالات محاسباتی CFD)

 

ANSYS CFX (نرم‌افزار تحلیل جریان سیال به روش دینامیک سیالات محاسباتی CFD)

 

ANSYS POLYFLOW (نرم‌افزار تحلیل جریان سیال به روش دینامیک سیالات محاسباتی CFD)

 

Autodesk Simulation CFD (CFDesign) (نرم‌افزار تحلیل جریان سیال به روش دینامیک سیالات محاسباتی CFD)

 

CosmosFlowWorks (نرم‌افزار تحلیل جریان سیال به روش دینامیک سیالات محاسباتی CFD)

 

MSC Adams (نرم‌افزار شبیه‌سازی و تحلیل سیستم‌های دینامیکی MBD)

 

LMS Dads (نرم‌افزار شبیه‌سازی و تحلیل سیستم‌های دینامیکی MBD)

 

Visual Nastran 4D (نرم‌افزار شبیه‌سازی و تحلیل سیستم‌های دینامیکی MBD)

 

SimWise 4D (نرم‌افزار شبیه‌سازی و تحلیل سیستم‌های دینامیکی MBD)

 

Working Model 2D (نرم‌افزار شبیه‌سازی و تحلیل سیستم‌های دینامیکی MBD)

 

CosmosMotion (نرم‌افزار شبیه‌سازی و تحلیل سیستم‌های دینامیکی MBD)

 

Ansys LS-DYNA (نرم‌افزار شبیه‌سازی پدیده‌های دینامیکی پیچیده مانند ضربه، انفجار،...)

 

Ansys Autodyn (نرم‌افزار شبیه‌سازی پدیده‌های دینامیکی پیچیده مانند ضربه، انفجار،...)

 

MSC Dytran (نرم‌افزار شبیه‌سازی پدیده‌های دینامیکی پیچیده مانند ضربه، انفجار،...)

 

Matlab (نرم‌افزار محاسبات ریاضی و مهندسی)

 

Mathcad (نرم‌افزار محاسبات ریاضی و مهندسی)

 

Maple (نرم‌افزار محاسبات ریاضی و مهندسی)

 

Mathematica (نرم‌افزار محاسبات ریاضی و مهندسی)

 

Scilab (نرم‌افزار محاسبات ریاضی و مهندسی)

 

PDMS (نرم‌افزار طراحی پلنت)

 

PDS (نرم‌افزار طراحی پلنت)

 

MPDS4 (نرم‌افزار طراحی پلنت)

 

SmartPlant (نرم‌افزار طراحی پلنت)

 

AutoPlant (نرم‌افزار طراحی پلنت)

 

COADE CADWorx (نرم‌افزار طراحی پلنت)

 

COADE PV Elite (نرم‌افزار طراحی مخازن تحت فشار)

 

COADE TANK (نرم‌افزار طراحی مخازن ذخیره)

 

COADE CAESAR II (نرم‌افزار تحلیل تنش پایپینگ)

 

AutoPipe (نرم‌افزار تحلیل تنش پایپینگ)

 

CaePipe (نرم‌افزار تحلیل تنش پایپینگ)

 

CATT2 (نرم‌افزار جداول ترمودینامیکی)

 

EES (نرم‌افزار شبیه‌سازی و تحلیل سیستم‌های ترمودینامیکی و حرارتی)

 

Thermo-Calc (نرم‌افزار شبیه‌سازی و تحلیل سیستم‌های ترمودینامیکی و حرارتی)

 

Thermoflow (نرم‌افزار طراحی و شبیه‌سازی نیروگاه‌های حرارتی)

 

Carrier HAP (نرم‌افزار طراحی سیستم‌های تهویه مطبوع)

 

Trane TRACE 700 (نرم‌افزار طراحی سیستم‌های تهویه مطبوع)

 

Rhvac (نرم‌افزار طراحی سیستم‌های تهویه مطبوع)

 

Chvac (نرم‌افزار طراحی سیستم‌های تهویه مطبوع)

 

HeatCAD (نرم‌افزار طراحی سیستم‌های تهویه مطبوع)

 

LoopCAD (نرم‌افزار طراحی سیستم‌های تهویه مطبوع)

 

CADVent (نرم‌افزار طراحی سیستم‌های تهویه مطبوع)

 

MagiCAD (نرم‌افزار طراحی سیستم‌های تهویه مطبوع)

 

TRNSYS (نرم‌افزار تحلیل سیستم‌های انرژی)

 

eQUEST (نرم‌افزار تحلیل سیستم‌های انرژی)

 

Aspen EDR (نرم‌افزار طراحی مبدلهای حرارتی)

 

Aspen B-Jac (نرم‌افزار طراحی مبدلهای حرارتی)

 

Aspen HTFS (نرم‌افزار طراحی مبدلهای حرارتی)

 

Aspen HX-Net (نرم‌افزار طراحی مبدلهای حرارتی)

 

SimSci HEXTRAN (نرم‌افزار طراحی مبدلهای حرارتی)

 

HTRI Xchanger Suite (نرم‌افزار طراحی مبدلهای حرارتی)

 

UniSim Heat Exchangers (نرم‌افزار طراحی مبدلهای حرارتی)

 

CFTurbo (نرم‌افزار طراحی توربوماشین)

 

Numeca FINE/Turbo (نرم‌افزار طراحی توربوماشین)

 

Concepts NREC (نرم‌افزار طراحی توربوماشین)

 

ANSYS Vista TF (نرم‌افزار طراحی توربوماشین)

 

TURBOdesign (نرم‌افزار طراحی توربوماشین)

 

Autodesk Alias Automotive (نرم‌افزار طراحی بدنه خودرو)

 

AVL FIRE (نرم‌افزار طراحی موتور خودرو)

 

GT Suite (نرم‌افزار طراحی موتور خودرو)

 

Engine Analyzer Pro (نرم‌افزار طراحی موتور خودرو)

 

CarSim (نرم‌افزار شبیه‌سازی و تحلیل دینامیکی حرکت خودرو)

 

ADVISOR (نرم‌افزار شبیه‌سازی و تحلیل دینامیکی حرکت خودرو)

 

AirCAD (نرم‌افزار طراحی هواپیما)

 

SpaceCAD (نرم‌افزار طراحی هواپیما)

 

XFLR5 (نرم‌افزار طراحی هواپیما)

 

RcCAD (نرم‌افزار طراحی هواپیما)

 

Autoship (نرم‌افزار طراحی کشتی)

 

NavCAD (نرم‌افزار طراحی کشتی)

 

Shipconstructor (نرم‌افزار طراحی کشتی)

 

Tribon (نرم‌افزار طراحی کشتی)

 

Robotics Developer studio (نرم‌افزار طراحی ربات)

 

Webots (نرم‌افزار طراحی ربات)

 

Automation Studio (نرم‌افزار طراحی مدارهای هیدرولیک و پنوماتیک)

 

Festo Fluidsim (نرم‌افزار طراحی مدارهای هیدرولیک و پنوماتیک)

 

Autodesk Simulation Moldflow (نرم‌افزار شبیه‌سازی فرایند تزریق پلاستیک)

 

FLOW-3D THERMOSET (نرم‌افزار شبیه‌سازی فرایند تزریق پلاستیک)

 

Moldex3D (نرم‌افزار شبیه‌سازی فرایند تزریق پلاستیک)

 

Deform (نرم‌افزار شبیه‌سازی فرایند شکل‌دهی)

 

Autoform (نرم‌افزار شبیه‌سازی فرایند شکل‌دهی)

 

Qform (نرم‌افزار شبیه‌سازی فرایند شکل‌دهی)

 

PAM-STAMP (نرم‌افزار شبیه‌سازی فرایند شکل‌دهی)

 

Procast (نرم‌افزار شبیه‌سازی فرایند ریخته‌گری)

 

Autocast (نرم‌افزار شبیه‌سازی فرایند ریخته‌گری)

 

FLOW-3D CAST (نرم‌افزار شبیه‌سازی فرایند ریخته‌گری)

 

STAR-Cast (نرم‌افزار شبیه‌سازی فرایند ریخته‌گری)

 

SUTCast (نرم‌افزار شبیه‌سازی فرایند ریخته‌گری)

 

MAGMA (نرم‌افزار شبیه‌سازی فرایند ریخته‌گری)

 

WeldPlanner (نرم‌افزار شبیه‌سازی فرایند جوشکاری)

 

SYSWELD (نرم‌افزار شبیه‌سازی فرایند جوشکاری)

 

Simufact welding (نرم‌افزار شبیه‌سازی فرایند جوشکاری)

 

Piping systems fluid flow (نرم‌افزار تحلیل جریان پایپینگ)

 

Pipenet (نرم‌افزار تحلیل جریان پایپینگ)

 

Pipeflow (نرم‌افزار تحلیل جریان پایپینگ)

 

Pipesys (نرم‌افزار تحلیل جریان پایپینگ)

 

Pipesim (نرم‌افزار تحلیل جریان پایپینگ)

 

Pipephase (نرم‌افزار تحلیل جریان پایپینگ)

 

Epanet (نرم‌افزار طراحی لوله کشی منطقه‌ای و شهری)

 

FlowMaster (نرم‌افزار تحلیل جریان کانال)

 

MSK Channel (نرم‌افزار تحلیل جریان کانال)

 

AULOS (نرم‌افزار تحلیل جریان کانال)

 

HEC-RAS (نرم‌افزار تحلیل جریان کانال)

 

Primavera (نرم‌افزار مدیریت و کنترل پروژه)

 

MS Project (نرم‌افزار مدیریت و کنترل پروژه)

 

Minitab (نرم‌افزار کنترل کیفیت آماری)

 

SAS (نرم‌افزار کنترل کیفیت آماری)