سه شنبه, 25 مرداد 1401

 

1.براي عدم رعايت پيش نياز بايد چكار كنيم؟ 

 بايد در پورتال تان به شوراي اموزشي تقاضاداده واگر باموقعيت شما موافقت شود مجوز عدم رعايت پيش نياز صادر مي شود

 

 2.معدل بالاي هفده چگونه مي توانند بيش ازسقف درس بردارند؟

 بايد با مراجعه به گروه مجوز بيش از سقف را بگيرند.

 

 3.دانشجوي ترم اخر ايا مي تواند براي درسي پيش نياز رعايت نكند؟

 باتوجه به ترم اخر بودن ومسجل شدن براي گروه مي توانند

 

 4.همزمان با كاراموزي مي توان چند واحد درسي برداشت؟

 14 واحد

 

 5.اگر دانشجويي مشروط شده باشد حداكثر مي تواند چند واحد بردارد؟

 14واحد

 

 6.درپورتال يكسري دروس رنگ قرمز دارند به چه معناست؟

 دراين دروس پيش نياز را رعايت نكرده اند

 

 

 7.براي انتخاب پروژه چكار بايد كرد؟

 

مراحل تعيين و ثبت پروژه کارشناسی: 

دريافت فرم  پروژه از سايت گروه يا انتشارات      (دریافت فرم) 

تكميل و تاييد فرم توسط استاد راهنما

 تهيه دو برگ كپي از فرم تاييد شده  

تحويل فرم هاي تكميل شده به مسئول پروژه ها